Management

Nurgazy Kuldzhaev – President

Aigerim Isakova – Secretary General

Nikolay Kotlyarov – GIR Coordinator